Regulamin Nocy IT 

Barbara - infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8c, 50-067 Wrocław 

 

Regulamin Konferencji „NOC IT”

Barbara - infopunkt / kawiarnia / kultura, ul. Świdnicka 8c, 50-067 Wrocław, 11 kwietnia 2018 roku

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja Noc IT z Hewlett Packard Enterprise zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku w kawiarni Barbara we Wrocławiu.
 2. Organizatorem Konferencji jest Magdalena Chlipała – Kalisz – zam. ul. Metalowców 29/37 54-156 Wrocław, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „YAK & YETI Magdalena Chlipała-Kalisz”, z siedzibą w Lisowicach 55-311 Kostomłoty ul. Źródlana 9, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:882-147-51-22,REGON: 363936588, zwana dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa

 1. W Konferencji mogą wziąć udział osoby fizyczne – klienci i potencjalni klienci AB S.A. z siedzibą w Magnicach, przy ul. Europejskiej 4, 55-040 Magnice lub osoby odpowiedzialne z ich ramienia za dokonywanie zakupów w AB S.A. („Uczestnicy Konferencji”). Warunkiem udziału w Konferencji danego Uczestnika Konferencji jest dokonanie rejestracji na stronie www.nocit.pl, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc przeznaczonych dla Uczestników Konferencji.
 2. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Informacje o warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Konferencji www.nocit.pl. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 4. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 10 kwietnia 2018 roku.
 5. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu.
 6. Zaproszenie na Konferencję, wygenerowane po rejestracji uczestnictwa, obowiązuje dla jednego Uczestnika Konferencji i nie może zostać użyte przez inną, wskazaną przez niego osobę. Obowiązują zaproszenia imienne.

III. Kwestie organizacyjne

 1. Przed wejściem na sale, w których odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji Uczestników Konferencji.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 2. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

V. Inne kwestie

 1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konferencji faktu nagrywania i fotografowania Uczestników Konferencji oraz rozpowszechniania tych nagrań i zdjęć w związku z Konferencją, przez Organizatora, jak również przez AB S.A. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik Konferencji zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji jako szczegół publicznej imprezy, w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy Uczestnik Konferencji dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. Uczestnik Konferencji przez rejestrację potwierdza, że wykorzystanie wizerunku Uczestnika Konferencji utrwalonego na nagraniach i fotografiach z Konferencji zostało mu wynagrodzone możliwością uczestnictwa w Konferencji.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konferencji z udziału w Konferencji w przypadku, gdy działania Uczestnika Konferencji negatywnie wpływają na dobre imię, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym Uczestnikom Konferencji.
 4. Uczestnicy Konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych zarejestrowanych Uczestników Konferencji. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Nie trać z nami kontaktu

Zapisz się do newslettera, aby być zawsze na bieżąco!